REGULAMINY

Regulamin Krytej Pływalni HYDROSFERA
Regulamin korzystania z jacuzzi
Regulamin korzystania z sauny
Regulaminy grupy zorganizowanej:
     Opiekun grupy zorganizowanej
     Instruktor grupy zorganizowanej
     Uczestnik grupy zorganizowanejREGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI (WHIRPOOLA) 1. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

 2. Każda osoba korzystająca z jacuzzi ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.

 3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 4. Jacuzzi dostępne jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:

 • dzieci do 6 roku życia,

 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.

 1. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układ oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

 2. Dzieci do lat 6 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

 3. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

 4. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.

 5. W jacuzzi może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 osób.

 6. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 • wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez drabinkę,

 • użytkowania jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,

 • użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,

 • wpychania osób do wnętrza jacuzzi,

 • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,

 • przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej,

 • zanurzania głowy i twarzy,

 • wylewania wody z jacuzzi,

 • siadania na obrzeżu niecki jacuzzi

 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 3. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z jacuzzi, a także z terenu pływalni.Pliki do pobrania