REGULAMINY

Regulamin Krytej Pływalni HYDROSFERA
Regulamin korzystania z jacuzzi
Regulamin korzystania z sauny
Regulaminy grupy zorganizowanej:
     Opiekun grupy zorganizowanej
     Instruktor grupy zorganizowanej
     Uczestnik grupy zorganizowanejREGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI HYDROSFERA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

(Instruktor grupy zorganizowanej)1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

3. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

5. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

6. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania wymaganych uprawnień w tym zakresie i okazać je na żądanie kierownictwa pływalni.

7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

8. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.

9. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

10. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.

11. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:

• 15 uczestników,

• ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów,

• ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.

12. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.

13. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

14. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.

15. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

16. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

• każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć

• uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń

• zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,

• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

• zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,

• prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,

• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

• po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

• zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej.

17. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.

18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.Pliki do pobrania