REGULAMINY

Regulamin Krytej Pływalni HYDROSFERA
Regulamin korzystania z jacuzzi
Regulamin korzystania z sauny
Regulaminy grupy zorganizowanej:
     Opiekun grupy zorganizowanej
     Instruktor grupy zorganizowanej
     Uczestnik grupy zorganizowanejREGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI HYDROSFERA 1. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

 2. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer prowadzone są w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 3. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera  Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się  po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.

 4. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

 5. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.

 6. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.

 7. W przypadku skrócenia pobytu lub wydalenia użytkownika z obiektu przed upłynięciem podstawowego czasu (70 minut), użytkownik ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty należnej za wstęp.

 8. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię.

 9. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest wchodzenie boso).

 10. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.

 11. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

 12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC).

 13. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy: 

 • dla kobiet jedno lub dwu częściowy,

 • dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.

 2. Zabrania się pozostawiania na halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

 3. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

 4. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom:

 • chorym na choroby zakaźne niebezpieczne dla innych użytkowników,

 • z plastrami i bandażami na ciele.

 1. Dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności wstęp jest bezpłatny. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w recepcji.

 2. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.

 3. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.

 4. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części  i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych.

 5. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z  atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem.

 6. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.

 7. Korzystanie ze stref obiektu i atrakcji wodnych wyłączonych czasowo z eksploatacji jest w tym czasie zabronione.

 8. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy „Regulaminu dla grup zorganizowanych”.

 9. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi gwizdek. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

 10. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

 11. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających. Na odcinkach torów 1 i 6 o głębokości nie przekraczającej 1,5 m dopuszcza się korzystania z drobnego sprzętu do nauki pływania takich jak: deska pływacka, dmuchane rękawki, „makarony”.

 12. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu, zabrania się:

 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

 • wnosić i spożywać napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz przebywać pod ich wpływem,

 • skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

 • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

 • wszczynać fałszywych alarmów,

 • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

 • wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),

 • wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

 • zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,

 • używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,

 • niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,

 • wnosić sprzętu muzycznego i grającego,

 • palić tytoniu,

 • żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,

 • pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

 • wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

 • wchodzić na rzeźby, kwietniki, murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,

 • załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.

 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 2. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

 3. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika.

 4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób, nie przestrzegających obowiązujących regulaminów mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

 5. Osoby niszczące/uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.

 7. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu - w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.

 8. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni.

 9. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.

 10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania obowiązujących regulaminów.

 11. Każdy klient zobowiązany jest opuścić obiekt najpóźniej w godzinie jego zamknięcia. 

Pliki do pobrania